తెలంగాణ రాష్ట్ర ఇంటర్ విద్యా మండలి
Telangana State Board of Intermediate Education
DOWNLOAD HALL TICKETS IPASE MAY - 2018