తెలంగాణ రాష్ట్ర ఇంటర్ విద్యా మండలి
Telangana State Board of Intermediate Education
RECOUNTING / REVERIFICATION RESULTS (IPE MARCH-2019)